Suomalaisen musiikin, tanssin ja teatterin erikoislehti | Seuraava lehti ilmestyy 12.03.2021

Kerro oma tarinasi! Pelimusiikkiin kiinnittyneet maailmat – Tutkimushanke selvittää pelaamisen merkityksiä pelimusiikin muistojen kautta

Peleissä ei ole kyse pelkästä ajanvietteestä, vaan sekä pelaaminen että musiikin kuunteleminen jättävät meihin väistämättä jälkensä. Suuri osa meistä on varttunut digitaalisten pelien parissa niiden äänellisten maailmoiden ”säestäessä” monia tärkeitä elämäntapahtumia. Tästä huolimatta pelien musiikillista tarttumapintaa ei ole juurikaan tutkittu.

– Pelaaminen kiinnittää meitä elettyyn elämäämme ja voi auttaa itseymmärryksen rakentamisessa. Peleihin liittyvä musiikkimuisto toimii eräänlaisena ankkurina, jonka avulla henkilö pääsee palaamaan menneisyytensä tärkeisiin tapahtumiin, sanoo hanketta johtava tutkija Kai Tuuri Jyväskylän yliopiston musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksesta.

Jyväskylän yliopiston Game Music Everyday Memories (GAMEM) hankkeessa tutkitaan mieleen painuvia pelimusiikin kokemuksia erilaisista näkökulmista, muistitietokeruun, haastatteluiden sekä kyselyiden avulla. Näin pyritään selvittämään millaisia musiikkimuistot ovat ja ymmärtämään miten ja miksi vaalimme mielessämme tiettyjä peleihin liittyviä musiikkikokemuksia. Kerättyjä muistoja tarkastellaan yhdistelemällä lähestymistapoja niin musiikkipsykologian, pelitutkimuksen, folkloristiikan, kielitieteen kuin mielenfilosofiankin aloilta.

– Pelimusiikin kokemuksen syvällinen ymmärtäminen edellyttää totuttujen kahtiajakojen ylittämistä: Pelit ja niiden musiikit eivät ole meistä irrallaan, vaan mielemme ulottuu niihin aktiivisen ja osallistuvan toiminnan kautta. Näin pelit, musiikki ja pelaaja kietoutuvat toisiinsa merkityksiä luovilla tavoilla, kuvaa folkloristi Jukka Vahlo.

Hankkeen tutkijat keräävät juuri nyt tarinoita suomalaisten merkittäviksi kokemista pelimusiikkimuistoista. Tietoarkiston kanssa toteutettava keruu on käynnissä 20. syyskuuta asti. Oman kirjoituksen voi lähettää lomakkeella, joka löytyy Tietoarkiston Penna-järjestelmästä: https://services.fsd.uta.fi/penna/pelimusiikki/31

Koneen Säätiön rahoittama GAMEM-hanke toteutetaan Jyväskylän yliopistossa, yhteistyössä Suomen Akatemian Pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikön kanssa.

Jaa


Yhteistyössä mm.